آلبوم تصاویر قطران اتصال


همه تصاویر
پروژه های انجام شده
نمایشگاه بین المللی
کارخانه
 • لوله های پلی اتیلنی
  مناسب برای پروژه های آبرسانی و گازرسانی
 • سیستمهای آبیاری
  برای پروژه های کشاورزی و مسکونی
 • آبیاری کامل زمین
  برای استفاده در مزرعه های کشاورزی
 • سیستمهای آبیاری
  برای پروژه های کشاورزی یا مسکونی
 • سیستمهای آبیاری
  برای پروژه های کشاورزی یا مسکونی
 • سیستمهای آبیاری
  برای کشاورزی
 • سیستمهای آبیاری
  برای مزرعه شما
 • سیستمهای آبیاری
  برای کشاورزی