• پروژه های گازرسانی
    با استفاده از تجهیزات و محصولات تکسونیر
  • آبیاری قطره ای
    لوازم و تجهیزات آبیاری قطره ای