اتصالات جوشی فاضلابیسه راه جوشی 90 درجه

سه راه تبدیل جوشی 90 درجه

سه راه جوشی 45 درجه

سه راه تبدیل جوشی 45 درجه

زانو جوشی 90 درجه

زانو جوشی 45 درجه

موفه کوتاه

موفه بلند

تبدیل

سیفون جوشی

دریچه بازدید

درپوش تست
 

بست دیواری سیستم فاضلاب

بست سقفی سیستم فاضلاب