آلبوم تصاویر قطران اتصال


همه تصاویر
پروژه های انجام شده
نمایشگاه بین المللی
کارخانه
محصولات
 • لوله های پلی اتیلنی
  مناسب برای پروژه های آبرسانی و گازرسانی
 • نمایشگاه تهران
  شرکت در نمایشگاه بین المللی تهران
 • آبیاری کامل زمین
  برای استفاده در مزرعه های کشاورزی
 • سیستمهای آبیاری
  برای پروژه های کشاورزی یا مسکونی
 • سیستمهای آبیاری
  برای پروژه های کشاورزی یا مسکونی
 • نمایشگاه تهران
  شرکت در نمایشگاه بین المللی تهران
 • سیستمهای آبیاری
  برای مزرعه شما
 • سیستمهای آبیاری
  برای کشاورزی
 • نمایشگاه تهران
  شرکت در نمایشگاه بین المللی تهران
 • آبیاری قطره ای
  لوازم و تجهیزات آبیاری قطره ای
 • تولید در کارخانه
  لوازم و تجهیزات آبیاری قطره ای
 • تولید
  لوازم و تجهیزات آبیاری قطره ای
 • جوش الکتروفیوژن
  لوازم و تجهیزات آبیاری قطره ای
 • جوش الکتروفیوژن
  لوازم و تجهیزات آبیاری قطره ای
 • نمایشگاه تهران
  شرکت در نمایشگاه بین المللی تهران
 • نمایشگاه تهران
  شرکت در نمایشگاه بین المللی تهران
 • نمایشگاه تهران
  شرکت در نمایشگاه بین المللی تهران