اتصالات جوشی فشار قوی Q-Fusionزانو 90 درجه

زانو 45 درجه

سه راه مساوی 90 درجه

سه راه تبدیل 90 درجه

تبدیل

فلنچ

فلنچ پایه بلند

کپ

اتصال TF